CÁC SẢN PHẨM MICROSOFT SẼ KẾT THÚC HỖ TRỢ TRONG NĂM 2019

Danh sách sau đây trình bày một số sản phẩm sẽ kết thúc hỗ trợ trong năm tới. Để xem danh sách đầy đủ các sản phẩm của Microsoft và lịch trình trong chính sách vòng đời của chúng, vui lòng tìm kiếm trong Cơ sở dữ liệu về vòng đời sản phẩm của Microsoft.

Các sản phẩm chịu sự điều chỉnh của Chính sách Hiện đại sắp kết thúc hỗ trợ:

Các sản phẩm sau đây chịu sự điều chỉnh của Chính sách Hiện đại, đã được công bố là sẽ kết thúc hỗ trợ trong năm 2019. Sẽ không có các bản cập nhật bảo mật mới, bản cập nhật không liên quan đến bảo mật, các tùy chọn hỗ trợ miễn phí hoặc tính phí có trợ giúp hoặc bản cập nhật nội dung kỹ thuật trực tuyến.

Các sản phẩm Sắp Kết thúc Hỗ trợ (Chính sách Hiện đại)

Ngày Kết thúc Hỗ trợ
Windows 10, phiên bản 1709 (Enterprise, Education, Pro, Pro for Workstation, Home, IoT Ent/Core)
Windows Server, phiên bản 1709 (Datacenter, Standard)
Ngày 9 tháng 4 năm 2019
Windows 10 Mobile Enterprise, được phát hành vào tháng 4 năm 2017
Windows 10 Mobile, được phát hành vào tháng 4 năm 2017
Ngày 11 tháng 6 năm 2019
Windows 10, phiên bản 1803 (Enterprise, Education, Pro, Pro for Workstation, Home, IoT Ent/Core)
Windows Server, phiên bản 1803 (Datacenter, Standard)
Ngày 12 tháng 11 năm 2019
Windows 10 Mobile Enterprise, được phát hành vào tháng 10 năm 2017
Windows 10 Mobile, được phát hành vào tháng 10 năm 2017
Ngày 10 tháng 12 năm 2019

Các sản phẩm chịu sự điều chỉnh của Chính sách Cố định sắp kết thúc hỗ trợ: 

Các sản phẩm sau đây chịu sự điều chỉnh của Chính sách Cố định, đã được công bố là sẽ kết thúc hỗ trợ trong năm 2019. Sẽ không có các bản cập nhật bảo mật mới, bản cập nhật không liên quan đến bảo mật, các tùy chọn hỗ trợ miễn phí hoặc tính phí có trợ giúp hoặc bản cập nhật nội dung kỹ thuật trực tuyến.

Các sản phẩm Sắp Kết thúc Hỗ trợ (Chính sách Cố định)Ngày Kết thúc Hỗ trợ
Microsoft Application Virtualization cho Terminal Services 4.5
Microsoft Application Virtualization cho Windows Desktops 4.5
Microsoft Application Virtualization Hosting 4.5 cho Desktops
Microsoft Customer Care Framework 2009
Microsoft Diagnostics and Recovery Toolset 6.5
Microsoft Office Accounting 2009
Microsoft Sync Framework
Windows Embedded Standard 2009
Microsoft Dynamics C5 2012
Ngày 8 tháng 1 năm 2019
FAST ImPulse 5.2Ngày 6 tháng 2 năm 2019
Microsoft System Center Virtual Machine Manager 2008
Microsoft System Center Virtual Machine Manager 2008 R2
Windows Embedded POSReady 2009
Ngày 9 tháng 4 năm 2019
Windows 10 Mobile Enterprise, được phát hành vào tháng 4 năm 2017
Windows 10 Mobile, được phát hành vào tháng 4 năm 2017
Ngày 11 tháng 6 năm 2019

BizTalk Server 2009 Branch
BizTalk Server 2009 Developer
BizTalk Server 2009 Enterprise
BizTalk Server 2009 Standard
Bộ điều hợp Microsoft BizTalk cho Hệ thống Máy chủ 2.0
Bộ điều hợp Microsoft BizTalk cho Hệ thống Máy chủ 2.0 Phiên bản Nhà phát triển
Microsoft Commerce Server 2009 Enterprise
Microsoft Commerce Server 2009 R2 Enterprise
Microsoft Commerce Server 2009 R2 Standard
Microsoft Commerce Server 2009 Standard
Microsoft Dynamics POS 2009
Microsoft Forecaster 7.0
Microsoft Forefront Endpoint Protection 2010
Microsoft Host Integration Server 2009
Microsoft SQL Server 2008 R2 Parallel Data Warehouse
Microsoft SQL Server 2008 R2
Microsoft SQL Server 2008
Bộ quản lý Cấu hình Microsoft System Center 2007 R2
Bộ quản lý Cấu hình Microsoft System Center 2007 R3
Bộ quản lý Cấu hình Microsoft System Center 2007
Microsoft System Center Operations Manager 2007 R2
Microsoft System Center Operations Manager 2007
StorSimple Sê-ri 5000/7000
Windows Embedded 8.1 Handheld

Ngày 9 tháng 7 năm 2019
Microsoft iSCSI Software Target 3.3Ngày 8 tháng 10 năm 2019
Windows 10 Mobile Enterprise, được phát hành vào tháng 10 năm 2017
Windows 10 Mobile, được phát hành vào tháng 10 năm 2017
Ngày 10 tháng 12 năm 2019

Các Gói Dịch vụ sẽ kết thúc hỗ trợ:

Các gói dịch vụ sau đã được thông báo là sẽ kết thúc hỗ trợ trong năm 2019. Để tiếp tục được hỗ trợ, khách hàng phải chuyển sang gói dịch vụ mới nhất. Các bản phát hành ban đầu (RTM) của một sản phẩm được coi là Gói Dịch vụ 0. Khi một gói dịch vụ mới được phát hành, khách hàng sẽ có 12- 24 tháng hỗ trợ để có thời gian chuyển sang gói dịch vụ mới nhất. Để biết thêm thông tin, vui lòng xem Chính sách Gói Dịch vụ của chúng tôi.

Gói Dịch vụ Sắp Kết thúc Hỗ trợ

Kết thúc Hỗ trợ

Microsoft Dynamics CRM 2016 Gói Dịch vụ 1
Visual Studio Team Foundation Server 2017 Gói Dịch vụ 0 (Phiên bản RTM)
Ngày 8 tháng 1 năm 2019
SQL Server 2016 Gói Dịch vụ 1Ngày 9 tháng 7 năm 2019

Chuyển đổi Sản phẩm từ Hỗ trợ Chính sang Hỗ trợ Mở rộng:

Các sản phẩm sau đây sẽ chuyển từ Hỗ trợ Chính sang Hỗ trợ Mở rộng trong năm tới. Hỗ trợ mở rộng sẽ kéo dài tối thiểu 5 năm và bao gồm các cập nhật bảo mật miễn phí, hỗ trợ và cập nhật có tính phí không liên quan đến bảo mật. Ngoài ra, Microsoft sẽ không chấp nhận yêu cầu về các thay đổi thiết kế hoặc tính năng mới trong giai đoạn Hỗ trợ mở rộng.

Chuyển các Sản phẩm từ Hỗ trợ Chính sang Hỗ trợ Mở rộngNgày có Hiệu lực
Microsoft Dynamics CRM 2013
Microsoft Host Integration Server 2013
Ngày 8 tháng 1 năm 2019
Microsoft Deployment Agent 2013
Microsoft Diagnostics and Recovery Toolset 8.1
Microsoft User Experience Virtualization 2.0
Microsoft Visual Studio Team Foundation Server 2013
Phát hành Máy chủ Quản lý cho Team Foundation Server 2013
Kiểm tra Tác tử
Kiểm tra Bộ điều khiển
Visual Studio 2013
Ngày 9 tháng 4 năm 2019
Microsoft BitLocker Administration & Monitoring 2.5
Microsoft SQL Server 2014
Ngày 9 tháng 7 năm 2019