Showing 1–20 of 323 results

  • View as:
  • Sidebar
  • Sort by:

AVAILABILITY: In stock


Minh họa thế giới của bạn với độ chính xác công nghiệp

  • Phần mềm thiết kế đồ họa và minh họa kỹ thuật tất cả trong một
  • Công cụ chỉnh sửa hình ảnh và minh họa vector toàn diện
  • Làm việc chi tiết đặc biệt với độ chính xác 0,035 micron
  • Trợ lý Canvas tích hợp hữu ích và trợ giúp năng động

AVAILABILITY: In stock


Built for professional teams

Bitbucket is more than just Git code management. Bitbucket gives teams one place to plan projects, collaborate on code, test, and deploy.

AVAILABILITY: In stock


Work together on a whole new level.

Create, share, and collaborate on projects all in one place to keep your projects moving forward, faster.

AVAILABILITY: In stock


See all project information at a glance with Jira Core

Manage your projects and keep your team organized.

AVAILABILITY: In stock


Resolve incidents faster

Raise an incident in Jira Ops or through an integration with your alerting tool.
Then fire up a chat room, alert additional responders, and publish initial comms all with a single button.

AVAILABILITY: In stock


Phần mềm Jira được xây dựng cho mọi thành viên trong nhóm phần mềm của bạn lập kế hoạch,
theo dõi và phát hành phần mềm tuyệt vời.

Lập kế hoạch linh hoạt
Dự toán chính xác
Ưu tiên theo định hướng giá trị
Hoạt động minh bạch
Báo cáo kết quả
Cập nhật mở rộng

AVAILABILITY: In stock

AVAILABILITY: In stock


A free Git client for Windows and Mac

Sourcetree simplifies how you interact with your Git repositories so you can focus on coding. Visualize and manage your repositories through Sourcetree’s simple Git GUI.

AVAILABILITY: In stock