Endpoint Privilege Management


Endpoint Privilege Management giải pháp của BeyondTrust quản lý đặc quyền điểm cuối, loại bỏ các đặc quyền không cần thiết và nâng cao quyền quản lý Windows, Mac, Linux …


Chia sẻ:
Danh mục: Hãng:

Endpoint Privilege Management giải pháp của BeyondTrust quản lý đặc quyền điểm cuối, loại bỏ các đặc quyền không cần thiết và nâng cao quyền quản lý với các thiết bị Windows, Mac, Unix, Linux … mà không làm giảm năng suất.

Ngăn chặn các cuộc tấn công bằng cách loại bỏ các đặc quyền quá mức trên Windows, Mac, Unix, Linux và các thiết bị được nối mạng.

Windows và Mac

Thực hiện đặc quyền tối thiểu trên các hệ thống Windows và Mac mà không hạn chế người dùng quá mức hoặc tăng dịch vụ service desk

Unix, Linux, Thiết bị nối mạng

Loại bỏ chia sẻ thông tin xác thực, giới hạn quyền truy cập root và hoạt động kiểm toán trên các hệ thống và thiết bị mạng Unix và Linux.

Active Directory Bridge

Mở rộng xác thực Active Directory, khả năng SSO và quản lý chính sách nhóm cho các hệ thống Unix, Linux và Mac.