Stellar Phoenix Windows Password Recovery


Một phần mềm khôi phục mật khẩu toàn diện để thiết lập lại mật khẩu tài khoản Admin và User để đăng nhập vào Windows. Công cụ khôi phục mật khẩu Windows này tìm thấy tên người dùng và mật khẩu từ các trình duyệt web, máy tính từ xa và các ứng dụng khách FTP cũng như tìm các chìa khóa cấp phép của các ứng dụng được cấu hình trên hệ thống của bạn


Chia sẻ:

Stellar Phoenix Windows Password Recovery
Đặt lại mật khẩu đăng nhập Windows
Một phần mềm khôi phục mật khẩu toàn diện để thiết lập lại mật khẩu tài khoản Admin và User để đăng nhập vào Windows. Công cụ khôi phục mật khẩu Windows này tìm thấy tên người dùng và mật khẩu từ các trình duyệt web, máy tính từ xa và các ứng dụng khách FTP cũng như tìm các chìa khóa cấp phép của các ứng dụng được định cấu hình trên hệ thống của bạn.
> Đặt lại mật khẩu đăng nhập Windows để trống với đĩa khởi động
> Cung cấp cả chế độ BIOS và UEFI để khởi động đĩa được cung cấp
> Tìm số sê-ri của các ứng dụng được định cấu hình khác nhau sử dụng tập tin cài đặt
> Tìm tên người dùng và mật khẩu cho các trang web trong trình duyệt và ứng dụng khách FTP
> Tìm tên người dùng và mật khẩu cho máy tính từ xa đó là một ứng dụng mạng
> Giao diện dễ sử dụng để đặt lại và tìm kiếm tên người dùng và mật khẩu
> Hỗ trợ Windows 10, 8,1, 8, 7, Vista và XP, và phiên bản Windows Server 2008 và thấp hơn