NETWORK OLYMPUS


Network Olympus là một công cụ mạnh mẽ để giám sát mạng. Nó được thiết kế để giám sát liên tục các máy tính cá nhân, mạng cục bộ và các dịch vụ khác cần quản lý liên tục.


Chia sẻ:

Giám sát mạng

Network Olympus chăm sóc thời gian hoạt động của hệ thống, phát hiện các vấn đề tiềm ẩn và cảnh báo bạn về chúng. Nó loại bỏ các vấn đề kịp thời và cung cấp nhật ký về sự thất bại dưới dạng một báo cáo chi tiết.

Giám sát máy chủ

Sử dụng giao thức WMI, Network Olympus cung cấp nhiều khả năng để theo dõi toàn bộ số liệu mạng máy chủ, từ hiệu suất và tính khả dụng của mạng đến lưu lượng truy cập. Tất cả mọi thứ được ghi lại trong thời gian thực và liên tục phân tích.

Bản đồ mạng

Ánh xạ mạng là một cách để biểu thị bằng đồ họa tất cả các yếu tố của dự án giám sát của bạn, cũng như các kết nối giữa chúng. Nó tự động hiển thị trạng thái của bất kỳ cảm biến nào cho phép bạn giám sát các thiết bị từ bản đồ toàn diện.