IBM SECURITY APPSCAN


Phân tích Bảo mật ứng dụng, IBM Security AppScan Enterprise cho phép các tổ chức giảm thiểu rủi ro bảo mật ứng dụng, tăng cường các sáng kiến quản lý ứng dụng bảo mật ứng dụng và đạt được sự tuân thủ quy định. Bảng điều khiển doanh nghiệp phân loại và ưu tiên các tài sản ứng dụng dựa trên tác động kinh doanh và xác định các khu vực có nguy cơ cao, cho phép bạn tối đa hóa các nỗ lực khắc phục, vá lỗ hổng. Các chỉ số hiệu suất được cung cấp giúp bạn theo dõi tiến trình của các chương trình bảo mật ứng dụng của bạn.

Xác định và khắc phục các lỗ hổng
Tối đa hóa các nỗ lực khắc phục
Giảm khả năng tấn công


Chia sẻ:

Phân tích Bảo mật ứng dụng – IBM Security AppScan Enterprise cho phép các tổ chức giảm thiểu rủi ro bảo mật ứng dụng, tăng cường các sáng kiến quản lý ứng dụng, bảo mật ứng dụng và đạt được sự tuân thủ quy định. Bảng điều khiển doanh nghiệp phân loại và ưu tiên các tài sản ứng dụng dựa trên tác động kinh doanh và xác định các khu vực có nguy cơ cao, cho phép bạn tối đa hóa các nỗ lực khắc phục của bạn. Các chỉ số hiệu suất được cung cấp giúp bạn theo dõi tiến trình của các chương trình bảo mật ứng dụng của bạn.

Tổng quan sản phẩm

Xác định và khắc phục lỗ hổng bảo mật trước khi ứng dụng của bạn bị tấn công

Bảo vệ ứng dụng bằng thử nghiệm tĩnh và động trong suốt vòng đời của chúng

IBM Security AppScan và Application Security trên Cloud tăng cường bảo mật ứng dụng web và ứng dụng di động, cải tiến quản lý ứng dụng, bảo mật ứng dụng và tăng cường tuân thủ quy định. Thử nghiệm các ứng dụng web và thiết bị di động trước khi triển khai có thể giúp bạn xác định rủi ro bảo mật, tạo báo cáo và chỉnh sửa các đề xuất.

Why IBM Security AppScan

Tối đa hóa các nỗ lực khắc phục

Phân loại và ưu tiên các tài sản ứng dụng dựa trên tác động kinh doanh và xác định các khu vực có nguy cơ cao.

Xác định và khắc phục các lỗ hổng

Giảm rủi ro tiếp xúc bằng cách xác định các lỗ hổng trong giai đoạn phát triển phần mềm.

Giảm khả năng tấn công

Kiểm tra các ứng dụng trước khi triển khai và để đánh giá rủi ro liên tục trong môi trường sản xuất.

Các giải pháp IBM Security AppScan

Các giải pháp thử nghiệm bảo mật ứng dụng của IBM cung cấp bảo vệ dự phòng cho các ứng dụng di động, dựa trên web và đám mây. Giải pháp bảo vệ các ứng dụng khỏi các tác nhân độc hại ngay hôm nay và giúp bạn khắc phục các cuộc tấn công tiềm ẩn trong tương lai.

Giải pháp IBM Security AppScan được cung cấp theo 3 hình thức sau:
IBM Security AppScan Standard
Giảm khả năng xảy ra các cuộc tấn công ứng dụng web và dữ liệu vi phạm bằng cách tự động kiểm tra tính dễ tổn thương của ứng dụng
IBM Security AppScan Enterprise
Giảm nhẹ rủi ro bảo mật ứng dụng, tăng cường các sáng kiến quản lý ứng dụng bảo mật ứng dụng và đạt được sự tuân thủ quy định.
IBM Application Security on Cloud
Xác định, ưu tiên và khắc phục hàng chục lỗ hổng bảo mật được công bố rộng rãi nhất ngày nay.